Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Definities:

Bijzondere voorwaarden - voorwaarden inzake een specifiek onderwerp of product die bestaan naast, en een aanvulling zijn op, deze Algemene contractvoorwaarden

Consument - iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst sluit met Het Prijzenpaleis

Dienst - elke prestatie verricht door Het Prijzenpaleis en/of haar onderaannemers in het kader van de professionele activiteit van Het Prijzenpaleis of in uitvoering van haar statutair doel (bv. monteren van meubelen, leveren van meubelen, etc.)

Gepersonaliseerde Goederen - Goederen die op vraag van de klant en naar wens van de klant worden vervaardigd (bv. werkblad op maat)

Goederen - de lichamelijke roerende zaken die door Het Prijzenpaleis worden verkocht (bv. servies, stoelen, tafels, zetels, keukengerei, etc.)


Keukeninstallatie - het assembleren, het plaatsen en/of bevestigen van de elementen (kasten, deuren, werkbladen, handgrepen, laden, poten, plinten, bedekkingspanelen, passtukken, standaard inrichting en eventuele deuren ladedempers), aansluiting van de elektro toestellen, kraan en spoelbak volgens het door Het Prijzenpaleis overhandigde definitieve keukenplan en de afgesproken nutsvoorzieningen; niet inbegrepen: klein materiaal (aansluitingskabels, shell-kraan, silicone, pvc buizen enz.), afbreken en verwijderen van de oude keuken, aanpassen/in verstek zagen van meubels, afwerking tot aan het plafond, afwerking van een keukeneiland, etc.

Klanten - zowel consumenten als ondernemingen die een overeenkomst sluiten met Het Prijzenpaleis

Onderaannemer - vennootschap die in opdracht van Het Prijzenpaleis diensten en/of goederen levert aan de klanten (bv. vervoerders, keukeninstallateurs, etc.)

Onderneming - elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen en een overeenkomst sluit met Het Prijzenpaleis.

Overeenkomst op afstand - verkoopovereenkomst die tussen Het Prijzenpaleis en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Het Prijzenpaleis en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (bv. via Website, (na)bestelling via de telefoon)

Overmacht - elke omstandigheid, die vreemd en onafhankelijk is aan de redelijke wil van Het Prijzenpaleis en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen redelijkerwijze niet door haar konden worden voorzien; maken onder andere gevallen van overmacht uit, zonder dat deze lijst exhaustief is:

 • verstoringen / onderbrekingen van de Website, van telecommunicatie- en/of betaaldiensten die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van Het Prijzenpaleis en waarvan de gebeurtenis en de gevolgen niet redelijkerwijs door haar konden worden voorzien;
 • stakingen, buitensluiting (lock-out) of andere sociale conflicten, daaronder begrepen conflicten bij de onderaannemer en/of de telecommunicatie- / postdiensten;
 • een belangrijke wijziging in de toepasselijke wetgeving op de te koop aangeboden producten;
 • de stopzetting van de productie van goederen door hun fabrikant (indien de fabrikant niet Het Prijzenpaleis is).

Producten - duidt op zowel (gepersonaliseerde) goederen als diensten of, desgevallend, één van beiden

Ruilen - aankoop inwisselen tegen een ander product uit het Het Prijzenpaleis assortiment; de klant krijgt een tegoedbon

Specifieke Garantie - bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant of Het Prijzenpaleis waarvan de omvang en de duur verschilt naargelang het aangeboden goed

Totaalprijs - de door de klant totaal te betalen prijs, waaronder is begrepen: de leveringskosten, de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen

Inleiding, algemeen:

 • Deze Algemene contractvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met Het Prijzenpaleis. Door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de klant dat deze Algemene contractvoorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.

 • Afwijkingen op deze Algemene contractvoorwaarden en eventuele Bijzondere voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om Het Prijzenpaleis te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van Het Prijzenpaleis.

1. Bestellingen en overeenkomsten: algemeen

Een bestelling kan worden geplaatst in de winkel van Het Prijzenpaleis of via een overeenkomst op afstand. Er wordt steeds van uitgegaan dat de klant de producten bestelt voor een normaal privaat gebruik en niet voor een professioneel gebruik.

Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst:

 • als er een genummerde bestelbon of bevestigingse-mail van Het Prijzenpaleis is opgemaakt en aan de klant is overhandigd of verstuurd; en
 • als de totaalprijs werd betaald.

2. Levering en overdracht van eigendom en van risico’s

2.1. Leveringsmogelijkheden

Na betaling van de totaalprijs krijgt de klant de producten in handen:

bij aankopen in een winkel:

 • door de goederen onmiddellijk mee naar huis te nemen;
 • doordat de goederen later geleverd worden in een winkel of de klant ze zelf komt ophalen
 • doordat de producten door Het Prijzenpaleis of haar onderaannemer geleverd worden op een adres in België dat door de klant werd opgegeven.

bij aankopen via een Overeenkomst op afstand:

 • doordat de goederen later geleverd worden in een winkel of Pick up Point in België en de klant ze daar ophaalt;
 • doordat de producten door Het Prijzenpaleis of haar onderaannemer geleverd worden op een adres in België dat door de klant werd opgegeven;


2.2. Leveringstermijn en –datum

Voor alle producten geldt een leveringstermijn van twaalf weken. Deze termijn kan verschillend zijn indien zulks uitdrukkelijk bij de bestelling wordt overeengekomen. De termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van aankoop.

Het Prijzenpaleis zal ofwel dadelijk bij de bestelling, ofwel nadien een leveringsdatum aan de klant bekendmaken. Voor een montage- of installatie dienst zal de klant door de onderaannemer binnen de 48u na bestelling van de dienst gecontacteerd worden om in onderling overleg de leveringsdatum te bepalen. Het Prijzenpaleis spant zich in om de verzending en de levering zo stipt mogelijk uit te (laten) voeren. De leveringsdatum is nochtans benaderend, zonder enige vaste verbintenis vanwege Het Prijzenpaleis (onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving). Indien deze datum niet kan worden gehaald, dan zal Het Prijzenpaleis de klant zo snel mogelijk verwittigen.

Bij een Overeenkomst op afstand waarbij meerdere goederen besteld worden, kan de levering van de goederen op verschillende data plaatsvinden, afhankelijk van de grootte van de goederen en wijze van verzenden, maar zullen alle goederen binnen de leveringstermijn van acht weken geleverd worden.

Indien Het Prijzenpaleis niet voldaan heeft aan haar verplichting om de producten tijdig te leveren, dient de klant Het Prijzenpaleis te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn. Indien Het Prijzenpaleis de producten niet levert binnen deze aanvullende termijn, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen en zal Het Prijzenpaleis onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen terugbetalen aan de klant.

2.3. Verzending en Levering

Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De klant zorgt er voor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen. Volmachten aan volwassenen zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering in België aanwezig is en de producten ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.

Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en / of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

Indien blijkt dat op het moment van de levering een eventuele bijkomende toeslag die verschuldigd is (bv. huur verhuislift), niet betaald werd, voor welke reden dan ook, kunnen de goederen niet geleverd worden. Zij worden terug meegenomen door de onderaannemer en de vervoerskosten zijn ten laste van de klant.

2.4. Eigendomsoverdracht en risico’s overdracht

De eigendom van de goederen gaat over van Het Prijzenpaleis naar de klant bij betaling van de totaalprijs.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van Het Prijzenpaleis naar de klant:

 • na de betaling bij aankopen in een winkel die onmiddellijk worden meegenomen
  of
 • op het moment van de fysieke levering ongeacht de wijze van aankoop, indien de producten later geleverd worden (in een winkel, Pick-up Point of adres in België dat door de klant werd opgegeven).

3. Beleid inzake het ruilen en herroepen van Producten (samen ook wel gekend onder de naam: "Genereus ruilrecht")

3.1. Algemeen

3.1.1. Termijn

Diensten

Onder voorbehoud van de bepalingen in 3.2.2., kan de Klant wat betreft het leveren van Diensten, ongeacht of hij lid is van Het Prijzenpaleis Family, de overeenkomst herroepen of ruilen zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen:

 • indien de dienst afzonderlijk wordt besteld (bv. montage wordt onafhankelijk van het aangekochte goed later bijbesteld), volgend op de dag van het afsluiten van de overeenkomst tot het leveren van deze dienst; of
 • indien de dienst samen besteld wordt met een goed (bv. aankoop van een kast alsook de levering ervan worden samen besteld), na ontvangst van het laatste goed dat deel uitmaakt van dezelfde bestelling.


3.1.2. Wijze

De Klant kan kenbaar maken dat hij zijn aankoop wil herroepen of ruilen door:

 • ofwel een e-mail te sturen naar: info@hetprijzenpaleis.be
 • ofwel het daartoe bestemde formulier in te vullen;
 • ofwel zich te wenden tot de informatiebalie in een winkel.

3.1.3. Voorwaarden

Goederen zullen slechts worden terugbetaald door Het Prijzenpaleis indien zij geen schade vertonen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs (kassaticket of leverbon).

Indien aan de voormelde voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, houdt Het Prijzenpaleis zich het recht voor om:

 • de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of
 • een tegoedbon aan te bieden; en/of
 • het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


3.2. Afwijkingen en uitzonderingen op het herroepings- en/of ruilrecht

3.2.1. Afwijking betreffende termijnen

Afwijkend op wat voorafgaat, geldt voor de aankoop van een of meer matrassen, die reeds beslapen zijn geweest een termijn van 14 dagen – in plaats van 365 dagen – die ingaat op de dag volgend op de dag van aankoop van de matras(sen) om de overeenkomst te herroepen of het ruilrecht uit te oefenen.

3.2.2. Uitzonderingen op het herroepings- en ruilrecht

Wat betreft het leveren van diensten kan de klant de overeenkomst niet herroepen na volledige uitvoering van de dienst, voor zover hij uitdrukkelijk instemde met het aanvatten van de dienst, en erkende dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Het Prijzenpaleis de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Het Prijzenpaleis zal iedere som ontvangen voor diensten die niet werden uitgevoerd op het ogenblik van het uitoefenen van het herroepingsrecht terugbetalen.

Zonder afbreuk te doen aan de andere uitzonderingen op het herroepingsrecht zoals voorzien door het WER, kan de Klant geen herroepingsrecht uitoefenen wanneer de overeenkomst Gepersonaliseerde Goederen (bv. werkbladen op maat) betreft.

3.3. Gevolgen van het uitoefenen van het herroepings- en/of ruilrecht

3.3.1. Teruggave van de Producten

De klant die kennis heeft gegeven van het feit dat hij zijn herroepingsrecht of ruilrecht wenst uit te oefenen beschikt over de volgende opties om de producten terug te bezorgen aan Het Prijzenpaleis:

 • ofwel, ongeacht de wijze van aankoop, brengt hij de goederen en/of bestelbon voor het leveren van diensten op zijn eigen kosten en binnen de 14 dagen nadat de klant Het Prijzenpaleis heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen naar eender welke winkel van Het Prijzenpaleis in België;
 • ofwel, ongeacht de wijze van aankoop, verzoekt hij dat de goederen worden opgehaald door Het Prijzenpaleis op een bepaald afhaaladres in dit laatste geval, binnen de 14 dagen nadat hij Het Prijzenpaleis heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen:

 • is er een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de vergoeding die betaald zou moeten worden voor levering van dergelijke goederen in België (dezelfde afstand zal immers afgelegd worden, al is het nu om de goederen op te halen en niet om te leveren);
 • verbindt de klant er zich toe om, Het Prijzenpaleis alle nuttige informatie te bezorgen over de kenmerken van het afhaaladres in België (bv. op welke verdieping de betrokken goederen moeten worden afgehaald, of er smalle deuren zijn, enz.), en ervoor te zorgen dat de locatie waar de goederen opgehaald moeten worden voldoende toegankelijk is;
 • verbindt de klant zich ertoe het formulier te ondertekenen dat wordt voorgelegd door de onderaannemer van Het Prijzenpaleis, en dat bevestigt dat de goederen effectief werden opgehaald (de klant kan zich desgevallend laten vervangen door een volwassene naar keuze);
 • indien de onderaannemer van Het Prijzenpaleis van mening is dat het ophalen van de goederen waarschijnlijk schade zal veroorzaken aan de betrokken goederen of andere zaken van de klant, zal de klant hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de reden worden vermeld op het formulier dat dient te worden ingevuld bij het ophalen. Noch Het Prijzenpaleis, noch de onderaannemer zullen aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt bij het ophalen van goederen indien voldoende zorg aan de dag wordt gelegd door de onderaannemer.

 • ofwel, enkel voor Overeenkomsten op afstand, brengt de klant de goederen en/of bestelbon voor het leveren van diensten op zijn eigen kosten en binnen de 14 dagen nadat de klant Het Prijzenpaleis heeft meegedeeld dat hij zijn herroepings- of ruilrecht wenst uit te oefenen naar een door Het Prijzenpaleis geselecteerd Pick-up Point in België waarvan een lijst beschikbaar wordt gesteld op de Website.


3.3.2. Terugbetaling

Terugbetaling zal maar geschieden voor zover de bovenvermelde voorwaarden van toepassing op het uitoefenen van het herroepingsrecht en/of ruilrecht (3.1.3.) vervuld zijn (termijn, staat van het goed, initiële aankoopbewijs, enz.).

(a) In geval van herroeping (= de overeenkomst opzeggen zonder opgave van reden)

Algemeen

Het Prijzenpaleis zal van de klant ontvangen aankoopbedrag voor het Product dat wordt herroepen, terugbetalen. Indien de Klant ervoor opteert dat Het Prijzenpaleis de goederen komt ophalen, zal de vergoeding die hiervoor betaald dient te worden (3.3.3) afgetrokken worden van het bedrag dat door Het Prijzenpaleis zal worden terugbetaald.

Voor Overeenkomsten op afstand

Indien de Klant de Producten heeft aangekocht via een Overeenkomst op afstand en ervoor opteert om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zal Het Prijzenpaleis alle van de Klant ontvangen betalingen, binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop Het Prijzenpaleis geïnformeerd werd van de beslissing om zich te beroepen op zijn herroepingsrecht, terugbetalen. Leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de herroeping gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van het (laatst geleverde) goed (van dezelfde bestelling) en/of het afsluiten van de dienstenovereenkomst. Het Prijzenpaleis kan niet gehouden worden de bijkomende kosten terug te betalen, als de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Het Prijzenpaleis aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. De kosten om desgevallend de Producten van het Pick up Point in België terug te zenden naar Het Prijzenpaleis zijn voor rekening van de Klant en worden afgetrokken van het bedrag dat door Het Prijzenpaleis zal worden terugbetaald.

De terugbetaling gebeurt met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

 

4. Onderaanneming

Het Prijzenpaleis kan voor het leveren van haar Diensten beroep doen op Onderaannemers. Zij zijn slechts gehouden tot het uitvoeren van de Diensten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen de Klant en Het Prijzenpaleis. Indien de Klant bijkomende werken wenst en deze laat uitvoeren door de Onderaannemer sluit hij hiervoor een rechtstreekse overeenkomst met de Onderaannemer. Het Prijzenpaleis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de (niet) uitvoering van deze bijkomende werken.

 

5. Garantie

5.1. Algemene garantie van Het Prijzenpaleis

Bij de levering van de Goederen en Diensten dient de Klant de conformiteit van de geleverde Goederen en Diensten na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit. De Klant is ertoe gehouden Het Prijzenpaleis onmiddellijk in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Goederen en/of Diensten.

Indien eventuele gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen 14 dagen na de levering van de Goederen en/of Diensten, wordt de Klant geacht het geleverde Goed en/of de geleverde Dienst te hebben aanvaard en/of goedgekeurd.

Behoudens uitdrukkelijke afwijkende bedingen, en onverminderd tegenstrijdige dwingende bepalingen (in het bijzonder het herroepingsrecht wanneer dit bestaat), worden retours buiten het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht en ruilrecht mits motivering goedgekeurd door Het Prijzenpaleis.

Indien de Klant een klacht formuleert en dit voorbehoud wordt gegrond geacht door Het Prijzenpaleis na onderzoek van het bewuste Goed en/of de bewuste Dienst, heeft laatstgenoemde de keuze tussen:

 • het betalen van een vergoeding, met als maximum het bedrag dat door de Klant werd betaald voor de bestelling of
 • de kosteloze herstelling van het Goed en/of het gratis verlenen van de Dienst.


8.2.4. Specifieke Garantie van de fabrikant of Het Prijzenpaleis

De Goederen die worden aangeboden door Het Prijzenpaleis kunnen daarnaast het voorwerp uitmaken van een bijkomende garantie aangeboden door de fabrikant of Het Prijzenpaleis waarvan de omvang en de duur verschilt naargelang het aangeboden Goed.

Teneinde te weten of de te koop aangeboden Goederen het voorwerp uitmaken van dergelijke Specifieke Garantie en om er de reikwijdte van te kennen, wordt de Klant uitgenodigd om de commerciële documentatie met betrekking tot de bewuste Goederen en / of de pagina omtrent garantie op de Website te raadplegen.

Indien dergelijke Specifieke Garantie wordt aangeboden, vangt deze aan op de datum van aankoop van het Goed en dekt deze de gebreken in de fabricage.

Indien Het Prijzenpaleis niet zelf de fabrikant is van de Goederen, zal hij een beroep op de Specifieke Garantie slechts aanvaarden voor de Goederen die hij zelf heeft verkocht.

Indien de Klant beroep wenst te doen op de Specifieke Garantie dient hij het aankoopbewijs (kopie van het ticket of van de factuur) bij te voegen en te beantwoorden aan de eisen die worden opgelegd door de fabrikant.

De Klant verliest de rechten die hem worden toegekend door de Specifieke Garantie indien hij de voorschriften van de fabrikant om daar op geldige wijze een beroep op te kunnen doen, niet heeft nageleefd.

6. Klachten en geschillenbeslechting

6.1. Klantendienst

Indien de Klant een vraag heeft betreffende de Producten van Het Prijzenpaleis of over eender welk ander onderwerp, kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van maandag tot zaterdag tussen 10u en 17u:

 • hetzij per telefoon : +32 (0)475 48 22 06;
 • hetzij per e-mail: info@hetprijzenpaleis.be7. Slotbepalingen

7.1. Nietigheid

Indien een bepaling van deze Algemene contractvoorwaarden nietig zou worden verklaard, komen de Klant en Het Prijzenpaleis overeen dat deze niet uitvoerbaar zal zijn, maar dat de andere bepalingen van de Algemene contractvoorwaarden wel hun werking behouden, behalve wanneer de litigieuze bepaling essentieel is en de Algemene contractvoorwaarden niet meer ter goeder trouw gewijzigd kunnen worden teneinde het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de Klant en Het Prijzenpaleis te herstellen of behouden.

7.2. Bewijs

De transacties, verrichtingen op het netwerk, elektronische communicaties, connecties en andere elektronische manipulaties worden bewezen met behulp van .log bestanden, e-mails en transactiebestanden, die door Het Prijzenpaleis kunnen worden bewaard op elektronische dragers.

De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens.

Deze bewijsmogelijkheid verhindert noch de Klant, noch Het Prijzenpaleis om elk ander bewijsmiddel te gebruiken dat door de wet wordt toegestaan.

7.3. Interpretatie

In het geval dat er twijfel bestaat over de interpretatie van de Algemene contractvoorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang op de Franse versie.

7.4. Wijziging

Het Prijzenpaleis behoudt zich het recht voor om deze Algemene contractvoorwaarden op elk ogenblik naar eigen goeddunken te wijzigen. De gewijzigde Algemene contractvoorwaarden treden in werking zodra zij op de Website geplaatst worden. Zij zullen enkel gelden ten aanzien van overeenkomsten die na de inwerkingtreding ervan worden afgesloten.

DATUM: 01-09-2020